Integritetspolicy

Integritetspolicy
Integritetspolicy för:

Gulddesign Götgatan AB,

nedan kallat Gulddesign.

För oss på Gulddesign är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår webbsida eller butik, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och/eller leveransadress, personnummer,etc.

Betalningsinformation: Kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Egendom: Adress, personliga föremål, förlorade personliga föremål.

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter: På begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida; t.ex. hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Geografisk information; t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information.

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Gulddesign ingår du, och godkänner genom mottagandet av din vara, ett köpeavtal med Gulddesign. I samband med detta kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp

• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om

• Leverera varor och tjänster

• Eventuella garanti-, service- och reklamationsärenden

• Marknadsföra produkter och tjänster

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden

• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en bättre användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig

• Bjuda in dig till att deltaga i event och kundundersökningar.

Gulddesign behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).

• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)

• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

• Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)

• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event (ge en bra service).

• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (förebygga, utreda och avslöja brott).

Kommunicera med dig.

Gulddesign kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till butiken@gulddesign.se

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer kopplade till Gulddesign:

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Gulddesign komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Betal och kreditbolag: För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter.

Säkerhet

Gulddesign strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Gulddesign eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vart sparar vi dina uppgifter.

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom Sverige. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför Sverige kommer Gulddesign vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom Sverige.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta

• behandlingen är olaglig

• vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Gulddesign.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, innefattat profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,

• om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,

• eller om du har samtyckt till behandling.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Gulddesign Götgatan AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556476-8777 och har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på butiken@gulddesign.se alternativ ringa på 08-6410107.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Gulddesign behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter: telefonnummer: 08-657 6100, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Gulddesign förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera den här policyn. Skapad 2018-05-22